Terms & Conditions

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Panslavista s.r.o., se sídlem U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha – Malešice, IČO 032 69 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228917, (dále jen „Prodávající“). VOP upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv mezi zákazníkem (kupujícím) a prodávajícím.

Zákazník vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Základní ustanovení

Prodávající

Prodávajícím je společnost Panslavista s.r.o., se sídlem U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha – Malešice, IČO 032 69 094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228917.

Kupující

Kupujícím je Zákazník, kterým je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Zákazník při zahájení obchodního vztahu předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro plynulé vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.panlavista.eu, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou pouze informativní.

Uzavření kupní smlouvy

Registrace

Zákazník má možnost se před objednávkou nejdříve registrovat na webových stránkách www.panlavista.eu, v takovém případě při dalších objednávkách již nebude muset znovu vypisovat žádné osobní údaje, ty budou vyplněny automaticky. Je však možné objednat zboží i bez registrace.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, přijetím objednávky prodávajícím a potvrzením objednávky Prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy se vždy vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

b) Po provedení objednávky bude Zákazníkovi bez zbytečného odkladu odeslán email potvrzující přijetí objednávky. Po provedení objednávky, jejímž předmětem je dodání individualizovaného zboží, může být Zákazníkovi odeslán email potvrzující přijetí objednávky i po delší časové prodlevě od doby odeslání objednávky. Prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Prodávající se však Zákazníkovi zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů ode dne potvrzení objednávky. V případě nedodržení této doby, má Zákazník právo na odstoupení od smlouvy nebo má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Stav své objednávky mohou registrovaní zákazníci sledovat na www.panslavista.eu po přihlášení. V případě, že zákazník nalezne jakékoli nesrovnalosti v objednávce, je třeba, aby co nejdříve kontaktoval Prodávajícího na e-mailu: welcome_at_panslavista.eu. O průběhu vyřizování objednávky bude Prodávající zákazníka informovat e-mailem (přijetí, vyřizování, expedice).

c) Přijatou objednávku, resp. uzavřenou smlouvu, je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

d) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, kdy kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne, nebo v případě, kdy takovýmto způsobem nejsou odstraněny pochybnosti o pravosti údajů obsažených v objednávce. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo, že ke vzniku smlouvy je kromě potvrzení objednávky nutná také úhrada celé částky kupujícím. V takovémto případě určí Prodávající výši zálohy, jež by měla být Zákazníkem uhrazena, v potvrzení objednávky, přičemž uhrazení zálohy je odkládací podmínkou uzavření smlouvy.

e) Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje Prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy welcome_et_panslavista.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník má právo v souladu s § 1829 a násl. obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem mimo obchodní prostory Prodávajícího (pomocí prostředků komunikace na dálku). Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě, a to v písemné formě do sídla Prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího, a to v rozsahu vzorového formuláře, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, tedy bylo individualizováno, a to ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) obč. z.

Zboží je zákazník povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. z.).

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku. Prodávající doporučuje zásilku pojistit.

Peníze za vrácené zboží vrátí Prodávající zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k oznámení o odstoupení, ne však dříve, než bude zboží vráceno; peníze vrátí Prodávající bankovním převodem či jiným předem dohodnutým způsobem, vše po vzájemné dohodě mezi zákazníkem a Prodávajícím.

Zákazníkovi může být vrácena jen již dříve zaplacená částka snížená o všechny náklady, které Prodávajícímu vznikly se zajištěním přepravy na adresu Zákazníka a zpět, nebo výrobci zboží a zpět. V případě, že Zákazník platil za toto zboží platební kartou, budou od výše uvedené vrácené částky odečteny i poplatky spojené s platbou prostřednictvím platební karty.

Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva zákazníka odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli nedostupnosti zboží či výrazné změny jeho ceny. V takovém případě je však povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu v řešení problému.

Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě (dále jen neodebrané zboží), příp. kdy byl písemně k odběru Prodávajícím vyzván emailem nebo poštou na uvedené kontaktní údaje v objednávce, může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody.

Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši až 50 % ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 20 % ceny neodebraného zboží.

Cena zboží

Uvedená cena zboží je včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

Zákazník obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Není-li zboží na skladě, může být objednávka realizována po dohodě zákazníka s Prodávajícím telefonicky, nebo na e-mailu: welcome_at_panslavista.eu kde bude zákazníkovi sdělena cena a termín dostupnosti zboží.

Dodací a platební podmínky

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zákazníkem zvoleného dopravce na uvedené jméno a adresu zákazníka. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se Prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Výjimečně se může stát, že některý sortiment nebude možné v uvedené lhůtě odeslat. V tomto případě bude Prodávajícího kontaktovat zákazníka s uvedením nejbližšího možného termínu.

Pozn.: Zákazník si zboží může vyzvednout osobně na místo určené prodávajícím.

Způsoby dodání zboží

Zboží se doručuje dle způsobu, který si zvolil zákazník v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

doručení Českou poštou
doručení přepravcem DPD (pro zahraničí, dodací lhůty i ceny se liší podle země dodání)
doručení přepravcem DHL (pro zahraničí, dodací lhůty i ceny se liší podle země dodání)
doručení jiným zvoleným přepravcem
Způsoby platby za zboží

Před odesláním závazné objednávky si zákazník zvolí způsob platby:

platba předem (platba převodem na účet provozovatele e-shopu, variabilní symbol je číslo objednávky a je uveden v potvrzujícím e-mailu společně s dalšími údaji pro platbu)
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Prodávající vystaví a zašle daňový doklad nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, emailem nebo fyzicky se zbožím.

Pozn.: DPH je zahrnuto ve všech objednávkách v rámci Evropské unie. Při dodání Zboží do zemí mimo Evropskou unii je zákazník zodpovědný za všechny ostatní poplatky, clo, daně a místní poplatky.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

Balení výrobků

Každý výrobek je ručně balený a křehké výrobky jsou zasílány s označením Křehké.

Ručně vyráběné výrobky

Vzhledem k ručnímu charakteru výroby se mohou u výrobků, nebo jednotlivých komponentů objevit drobné odchylky v rozměrech, barvách a podobně.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Zákazník dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Rozhodné právo, příslušnost soudu

Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem pro řešení sporů ze smluv je určen dle místa sídla Prodávajícího.

Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s kogentními ustaveními účinných zákonů České republiky, platí příslušná zákonná úprava, ostatní ustanovení Podmínek však zůstávají nedotčeny.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 29. dubna 2016 a jejich součástí je příloha „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ a Reklamační řád.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti Panslavista s.r.o. (dále jen „Prodávající“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajícího o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci

Základní podmínky reklamace

U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.
Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, přiložené návody, zejména pak kontrolovat dotažení šroubových spojů u některých výrobků.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodávajícího poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.
Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (b) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů a nebo její ruční výrobou. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
Zákazník uplatňuje reklamaci přímo v sídle Prodávajícího.
O přijetí reklamace informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.
Záruční doba zboží prodávaného v internetovém obchodě Prodávajícího je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. V opačném případě nemusí být reklamace vyřízena, a to v souladu s ustanovením § 2112 obč. z.
Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.
Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí nového zboží nová záruční doba.
Způsob vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)na odstranění vady opravou věci,

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Reklamace při zasílání zboží

Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží je nutno reklamovat výhradně na adrese sídla společnosti Panslavista s.r.o. Pro další komunikaci slouží e-mail: welcome_at_panslavista.eu .
Při zasílání zboží je možné se zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:
reklamace kvality výrobku nebo obalu,
poškození zboží nebo obalu při přepravě,
ztráta zásilky,
ostatní reklamace.
A) Postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část,
zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu výrobku
pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,
popis reklamované vady,
identifikační číslo zásilky,
fotokopii faktury Prodávajícího,
zpáteční adresu zákazníka,
požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace
originální podpis zákazníka.
B) Postup zákazníka při poškození zboží při přepravě:

Zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
identifikační číslo expedice (DELIVERY ORDER No.)
fotografie poškozeného zboží minimálně ve formátu 9×13 (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,
popis a množství poškozeného zboží,
fotokopii faktury Prodávajícího,
zpáteční adresu zákazníka,
požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,
originální podpis zákazníka,
Uschovat pro případnou prohlídku havarijním komisařem pojišťovny poškozené zboží.
C) Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka, je nutné neprodleně na adresu Prodávajícího zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy:

identifikační číslo ztracené zásilky,
zpáteční adresu zákazníka,
originální podpis zákazníka.
Prodávající neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka, jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.
Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.
Prevence a služby

Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží prodávaného v internetovém obchodě Prodávajícího je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí řádnou péčí o něj.
Prevence reklamace

Jako základ uplatnění reklamace slouží návod k užívání výrobku. Reklamace, u kterých prozkoumaní se zjistí, že nebylo postupováno v souladu s návodem k užívání, nebudou akceptovány.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 29.04.2016.